Belastinghervorming

Het traject tot hervorming van het belastingstelsel is ingezet. Belangrijke heffingswetten zoals Inkomstenbelasting 1922, Wet Loonbelasting, Vermogensbelasting 1944 en Wet Tarief Invoerrechten 1996 zijn aan een noodzakelijke actualisering en revisie toe. Het voldoen aan belastingverplichtingen dient te worden verbeterd. De inrichting van het belastingstelsel zal ook meer gericht moeten zijn om het sociaaleconomisch beleid beter te ondersteunen in de realisatie daarvan. Er zal worden geïnvesteerd in de belastingorganisatie ter verbetering van heffing, inning en controle van belastingmiddelen. ICT zal heel gericht worden ingezet om doelstellingen te realiseren.

Een belangrijk speerpunt is de invoering van de BTW als algemene verbruiksbelasting. De voorbereiding blijkt toch meer tijd te kosten dan in eerste instantie was ingeschat. Belangrijke keuzes moeten worden gemaakt omtrent onder meer tariefstelling en vrij te stellen goederen en diensten in de sociaal-maatschappelijke en economische sfeer. Een evenwichtig vrijstellingenregime is noodzakelijk om met name lage inkomensgroepen zoveel mogelijk te ontzien bij de aanschaf van eerste levensbehoeften. Met de invoering van de BTW zal eveneens compensatie in de loon- en inkomstenbelasting voor werknemers plaatsvinden ter realisatie van de gewenste verschuiving van de directe naar de indirecte belastingsfeer. Bovendien zijn er organisatorische uitdagingen om een succesvolle invoering van de BTW te kunnen realiseren.