deboodschap.today – Launch BTW website

<target=”_blank” rel=”noopener”>

De persconferentie van de launch van de BTW website heeft plaatsgevonden. Dit geschiedde op donderdag 8 maart 2018. Deze website is een sec informatieve website, die de gemeenschap moet informeren over alle vragen betreffende de voortgang met betrekking tot de invoering van de wet BTW. Zoals bekend moet de wet nog worden behandeld in De Nationale Assemblee en nog worden ingevoerd. Vooruitlopend is er vanuit het Ministerie van Financiën, met name de Directie belastingen gemeend, alle informatie met betrekking tot de voortgang te delen, vanaf de launch van het Seminar op 16 november 2017.

De Directeur Roy May, die de persconferentie leidde, gaf een overall view over de transformatie van de belastingdienst. Verder werd een terugblik gedaan van alle activiteiten met betrekking tot de activiteiten vanaf de launch. In de communicatiestrategie werden na de succesvolle launch in een reeks “free publicity” programma’s overall informatie over het seminar alsook de wet belicht. Simultaan zijn in december vorig jaar een aantal stakeholders workshops gehouden, waarbij met zowel overheid, werkgevers- als werknemersorganisaties alle commentaren met betrekking tot de wet, alsook de uitvoering werden belicht en bediscussieerd. Dit soort meetings met stakeholders worden nog steeds gehouden. Tot vorige maand zijn zowel de Raad van Ministers als de Financiële commissie van het Kabinet van de President uitvoerig geïnformeerd. Voor de komende periode staan Parlementaire commissies alsook Staatsraad en andere organisaties gepland, waarbij ook op speciale verzoeken workshops worden gehouden door het implementatie team BTW. Deze bestaat uit: Roy May (voorzitter), Joan Makhanlal-Veldhuizen, Rudolf Graves, Marita Wijnerman, Danielle Wilfrid, Iwan Wekker, Roy Rijger, Karin Refos en John de Lannoy.
BTW in het kort:
•De invoering van de BTW is een belangrijk onderdeel van het noodzakelijke belastinghervormingstraject, welke door de belastingdienst enige tijd geleden is ingezet;
•De bedoeling van de invoering is niet de burger meer belasting te laten betalen;
•De opzet is om met de invoering van de BTW de belastingdruk te verschuiven van belasting op inkomen (loonbelasting en inkomstenbelasting voor zelfstandigen) naar belasting op consumptie van de particuliere consument;
•BTW mag in principe niet tot prijsverhogingen leiden, afgezien van de BTW zelf, van goederen en diensten;
•Tegelijkertijd met de invoering van BTW, zal als compenserende maatregel, de belasting op inkomen (loonbelasting en inkomstenbelasting voor zelfstandigen) worden verlaagd. Met deze verlaging van de loon- en inkomstenbelasting wordt het besteedbaar inkomen van werkenden verhoogd;
•Een belangrijk onderdeel van de BTW is dat bepaalde goederen en diensten die tot de eerste levensbehoeften behoren, vrijgesteld zullen worden van de BTW. Het betekent: op deze goederen en diensten zal geen BTW drukken. Met name lagere inkomensgroepen zullen met deze vrijstellingen zoveel mogelijk moeten worden ontzien voor extra kosten van levensonderhoud door de BTW;
•De verschuiving van de belasting op inkomen naar de belasting op consumptie is ook noodzakelijk om meer stabiliteit te krijgen in de belastinginkomsten van de staat;
•Een belangrijk aspect van de BTW is ook dat sectoren en/of belastingplichtigen die op de één of andere manier nog niet of niet afdoende aan hun belastingverplichtingen voldoen, door de invoering de BTW, als consument hun belastingbijdrage zullen kunnen leveren.
•Op de website: www.belastingdienst.sr is alle informatie met betrekking tot de voortgang van de BTW te zien.