dagbladdewest.com – Hervormingproces Belastingdienst binnen twee jaar


Het succesvol invoeren van de belasting over de toegevoegde waarde (btw), is een heel proces voor de Belastingdienst. In dat kader werd vandaag het Belastingseminar gehouden, waarbij een uiteenzetting werd gegeven over de huidige stand van zaken alsook de vereiste hervormingen. Het betreft de reorganisatie van de Belastingdienst die noodzakelijk is om de beoogde doelen te bereiken. Volgens Gillmore Hoefdraad, minister van Financiën, gaan belastinghervorming en transformatie hand in hand. Het doel van de transformatie is: een moderne adequaat functionerende Belastingdienst, die in staat zal zijn om te zorgen voor een duurzaam begrotingsevenwicht en op termijn het reduceren van de overheidsschuld door het verhogen van de staatsinkomsten. De strategieën die toegepast moet worden zijn: het verbreden van de belastingbasis en de verbetering van de compliance: een vereenvoudigd belastingstelsel zonder belastingdruk of economische storingen in de economie en het bedrijfsleven, gericht op het realiseren van concurrerende belastingtarieven die ondernemerschap aanmoedigen, economische ontwikkeling bevorderen en buitenlandse investeringen stimuleren. Daarnaast komen er heel wat veranderingen in het fiscaal stelsel. Er zal worden geïnvesteerd in de belastingorganisatie ter verbetering van heffing, inning en controle van belastingmiddelen. Het huidige belastingstelsel is aan een herziening toe. Hoefdraad zegt dat hierbij rekening zal worden gehouden met onder andere de belastingdruk. De belastingdruk zal worden verdeeld zodat een ieder betaalt naar zijn of haar bestedingen.

Dit betekent niet meer belasting per individu, maar een betere verspreiding van de belastingen. Het herziene stelsel zal jaarlijks voor stabielere opbrengsten moeten zorgen, zodat ook sociale voorzieningen gegarandeertd blijven. Voorts zal het indienen van belastingaangiften en betalingen vanaf volgend jaar online plaatsvinden. Het proces van het afstoten van kas en papier is dit jaar ingezet met het opheffen van de kassen bij de verschillende ontvangstkantoren. Vanaf volgend jaar zullen de betalingen volledig online plaats kunnen vinden.

Het seminar vond plaats in de Royal Ballroom van Hotel Torarica. Verschillende stakeholders, waaronder werkgevers- en werknemersorganisaties, vertegenwoordigers van De Nationale Assemblee alsook adviesorganen, waren aanwezig. John de Lannoy, coördinator Transformatie belastingstelsel/belastingdienst, had het over de huidige uitdagingen en de noodzaak tot transformatie. Joan Makhanlal-Veldhuizen, inspecteur Directe Belastingen, sprak over het transformatieproces van de Belastingdienst. De lannoy zegt dat uit een onderzoek door het IMF blijkt, dat in heel wat landen die de btw geïmplementeerd hebben, dit nog moeizaam verloopt, omdat de organisatorische zaken niet goed zijn aangepakt. Dit wil de regering in Suriname voorkomen. Volgens Makhanlal-Veldhuizen is de huidige organisatiestructuur van de Belastingdienst niet adequaat genoeg om de btw succesvol te laten werken. Het voordeel van de btw is dat opbrengsten ten opzichte van de inkomstenbelasting stabieler zullen zijn en de inning gemakkelijk en fraudebestendig. Er zal een compensatie in de loon- en inkomstenbelasting voor werknemers plaatsvinden ter realisatie van de gewenste verschuiving van de directe naar de indirecte belastingsfeer.

-door Kimberley Fräser-